آخرین خبر/گرانش به جرم بستگی دارد- بطوری که تمام اجرام از ستاره ها، سیارات و کهکشان ها، تا نور و ذرات زیر اتمی- به یکدیگر جذب می شوند و دارای نیروی گرانش هستند. با توجه به جرم، اندازه و چگالی جسم، نیروی گرانش ِ آن متفاوت عمل می کند، وقتی به سیاره های سامانه ی خورشیدی خودمان می رسیم که در اندازه و جرم متفاوتند، اندازه گرانش آنها به طور قابل ملاحظه ای فرق می کند.