آخرین خبر/ مدت زمانی که نور نیاز دارد تا فواصل زیر را طی کند:

زمین _ ماه:۳۸۴۰۰۰ کیلومتر؛(۱.۳ ثانیه)بازار


زمین _ مریخ:۵۵ _۳۷۸ میلیون کیلومتر؛(۳ _۲۱دقیقه)

زمین_مشتری:۵۹۰_۹۷۰میلیون کیلومتر؛(۳۳_۵۳دقیقه)

زمین _پلوتو؛۵۸۰۰ میلیون کیلومتر(۵ ساعت)

زمین _نزدیکترین ستاره:۴۰،۰۰۰میلیارد کیلومتر(۴سال)