آخرین خبر/ منظومه شمسی یکی از میلیاردها منظومه‌ی ستاره‌ای کهکشان راه شیری است که هشت سیاره و مجموعه‌ی عظیمی از دنباله‌دارها و سیارک‌ها را دربرمی‌گیرد.بازار