فرادید/. همه ما می دانیم که زمین و سایر سیارات منظومه شمسی در مدار خاص خود در حال حرکت به دور خورشید هستند. این حرکت به طور مداوم موقعیت آنها را تغییر می دهد برای همین ما به طور ثابت یک سیاره را در یک مکان ثابت نمی بینیم. 
حال بیائید اجرام منظومه شمسی و از جمله خود خورشید را از روی زمین نگاه کنیم، آیا تا بحال الگوی حرکتی آنها از منظر زمین را دیده اید؟