آخرین خبر/ در صورت فلکی Cassiopeia و در فاصله 7500 سال نوری از زمین قرار دارد. قطر سحابی در آسمان 150 دقیقه قوسی است که 5 برابر قطر زاویه ای ماه است. اما به دلیل روشنایی کم آن (قدر ظاهری 18.3 متر است)، تنها می توان از طریق یک تلسکوپ با نور کم آسمان آن را رصد و عکس گرفت.