فرارو/ پدیده حلقه آتش برای کسانی که در مسیر این حلقه ۱۲۵ مایلی (۲۰۰ کیلومتری) هستند، قابل رؤیت بود. در مجموع ۱۰ کشور در امتداد این پدیده قرار داشتند که مکزیک یکی از آن‌ها بود.بازار