آخرین خبر/ وزن به جرم و شتاب یا گرانش “g” بستگی دارد. به طور کلی سیارات با جرم بیشتر گرانش سطحی قوی تری دارند. بنابراین وزن شما می تواند بسته به سیاره ای که در آن ایستاده اید متفاوت باشد، با این حال جرم شما ثابت می ماند.