آخرین خبر/این میز عمل واقعیت مجازی به جراحان اجازه می دهد تا روش های مختلف را بدون هدر دادن تجهیزات پزشکی یا به خطر افتادن جان بیماران انجام دهند تا تجربه کسب کنند. بازار