آخرین خبر/  تلسکوپ به زودی ابزار Coronagraph رو دریافت خواهد کرد و یک مرحله به پرتاب نزدیک خواهد شد. 

این تلسکوپ قرار است «انرژی تاریک» را مطالعه کند.

تصویر برداری این تسلکوپ هزار بار سریع تر از  هابل  است.