آخرین خبر/ مخلوطی از نوشابه های فانتا میرندا کوکا و پپسی رو با جوش شیرین از منتوس قاطی کردن و نتیجه را مشاهده کنید.بازار